تصمیمات علمی و منطبق با موازین مهندسی موجب کاهش هزینه ها، ارتقاء توان سازمانها، تامین رفاه عمومی و افزایش بهره وری می گردد. از سوی دیگر رقابتی شدن بازار کسب و کار و تخصصی شدن فعالیت های سازمانها موجب واگذاری خدمات مهندسی، طراحی و نظارت پروژه ها به عوامل بیرون سازمانها گردیده است. مهندسین مشاور بازوی کارفرما برای راهبری پروژه ها می باشد و امین سرمایه گذاران برای انتخاب گزینه مناسب می باشد.